3 مورد ( از 1 تا 3)
صحبت امام ره كه تمام شد، به همراه حاج احمد آقا و آقای انصاری وارد راهرو هوایی شدند. چهارنفری راه باریك پل هوایی را بستیم و آقامحسن تند مرتضی را به امام معرفی كرد: حضرت آقا، ایشون مرتضی جاویدی فرمانده ...
بازدید : 697 تاریخ درج : 1393/3/5
فاتحان خرمشهر؛ برادرها، امروز صف باشرف‌ها از بقیه جدا می‌شود! در پایان سخنانش، در حالی که اشک از چشمانش سرازیر شده بود، گفت: خدایا! راضی نشو که حاج احمد زنده باشد و ببیند ناموس ما، خ...
بازدید : 832 تاریخ درج : 1393/3/4
وشه ای از زندگی سردار تنگه احد شهید مرتضی جاویدی   شهید صیاد شیرازی«در تمام دورانی که همراه رزمندگان و فرماندهان دفاع مقدس خدمت حضرت امام می رسیدم، فقط یک بار دیدم که امام رزمنده ای را ...
بازدید : 1125 تاریخ درج : 1393/3/4