45 مورد ( از 1 تا 20)
1.جشنواره بین المللی اعتکاف
اهداف برگزاری جشنواره علمی فرهنگی اعتکاف: دمیدن روح معنویت در اقشار فرهنگی هنری جامعه ماندگاری فرهنگ غنی اعتکاف با استفاده از ابزار هنر گسترش میراث کمی و کیفی اعتکاف تعمیق معنویت در جامعه امتدا...
تاریخ درج : 1395/1/23
5.ستاد مركزی اعتكاف قم
تاریخ درج : 1392/2/31
6.درس هایی از قرآن
تاریخ درج : 1391/5/12
8.اسلام کوئیست
تاریخ درج : 1387/12/7
15.باشگاه اندیشه
تاریخ درج : 1386/11/19
18.شبکه جهانی نور
تاریخ درج : 1386/11/19